Agresivní partner. Jak s ním pracovat?

fashion

Agresivitou rozumíme útočné chování člověka vůči druhému, sobě samému či majetku. S určitým stupněm agresivity se již narodíme, do jisté míry nám pomáhá utvářet si postavení ve společnosti a prosazovat se, je prostředkem dosažení vytoužených cílů. Pokud však agresivita jedince přeroste přípustnou hranici, člověk své útoky nedokáže ovládat a reaguje na určité podněty nepřiměřeně, hovoříme o chorobné agresivitě. Agresivní chování často pramení z vnitřního strachu člověka, kdy se agresí snaží s nepříjemnou situací vyrovnat a bránit se. V mnoha případech má na rozvoji chorobné agrese podíl genetická výbava jedince, např. pokud matka v těhotenství užívala návykové látky, vznikly komplikace u porodu apod. Stejně tak může být příčinou agresivního chování drogová závislost, alkoholismus, vážné úrazy hlavy, porucha pozornosti, případně jsou agresivní sklony průvodním jevem psychických poruch osobnosti jako je schizofrenie aj.

S agresivitou je úzce spojen pojem agrese. Definice vymezují agresi jako vědomé a záměrné útočné projevy, které mají za cíl ublížit někomu jinému. Typickým projevem agrese jsou slovní a fyzické útoky, násilné omezování svobody, ničení věcí, týrání zvířat, šikana apod. Pojmy agrese a agresivita jsou si velmi podobné, v čem tedy spočívá jejich rozdíl? Jestliže to velmi zestručníme, tak agresivita je sklon k útočnému, nepřátelskému a násilnému jednání, které se projevuje agresemi.

Agresivita má velkou škálu projevů, mezi nejčastější patří: úzkost, podrážděnost, neklid, zmatenost, neschopnost se soustředit, hněv, strach, slovní urážky často doprovázené nadávkami, pomlouvání, vysmívání se, ničení věcí, šikana ve všech jejich formách, psychické a fyzické násilí, týrání… Důležité je těmto příznakům věnovat pozornost, protože agresivita může vést k mnoha závažným onemocněním, potížím v práci, ve škole, v rodině a společnosti. Z psychických problémů se mohou dostavit deprese, poruchy spánku, potíže s pamětí, halucinace aj. Může vést také k nadužívání omamných látek, které končí předávkováním či otravou. Fyzická agrese jde ruku v ruce s úrazy a mnohdy hraničí se zákonem. V neposlední řadě pak agresivita vedená vůči sobě samému vede k sebepoškozování a může skončit sebevraždou.

Léčba chorobné agresivity by měla probíhat nejlépe ve spolupráci s psychologem, protože pouze ten se dokáže dopátrat pravých příčin jejího vzniku a reagovat na ně vhodně zvolenou terapií (individuální, skupinová, rodinná), ve spolupráci s psychiatrem pak lze předepsat adekvátní psychofarmaka.


Agresivita partnera a jak ji zvládnout


V období zamilovanosti máme nasazeny pomyslné růžové brýle, přes které nevidíme partnerovy nedostatky. Postupem času se vztah vyvíjí, prvotní zamilování opadne a je načase si tyto brýle sundat a postavit se čelem partnerovým negativním stránkám, mezi které patří i agresivita. Agresivní chování dokáže se vztahem pořádně zamávat, případně jej úplně zničit. Agresivní sklony mají častěji muži, je to dáno jejich zvýšenou hladinou testosteronu, ovšem ani agresivní žena není výjimkou. Je potřeba si uvědomit, že ve vztahu neplatí právo silnějšího, ale partneři mají mít rovnocenné postavení.

Jak se vypořádat s agresivitou partnera? V první řadě se nedejte! A to hned při prvních projevech agrese, ať už reaguje partner křikem, nadávkami, rozbíjením věcí, vyhrožováním apod. Mnohdy si nemusí neadekvátnost svého jednání uvědomovat, proto je důležité se mu postavit do opozice. Jestliže budete jeho chování tolerovat, v době, kdy přeteče pohár vaši trpělivosti bude už na nápravu pozdě. Proto je důležité řešit problém hned v začátku, je zde největší pravděpodobnost, že partner bude mít snahu a chuť se změnit. Vztah s agresivním partnerem je jednoznačně těžký, jde vlastně o jakýsi začarovaný kruh napětí, konfliktů a usmiřování. Agresivní člověk nedokáže své chování ovládat a mnohdy pak trpí výčitkami svědomí. Nenechte se uchlácholit omluvami, jedinou vhodnou omluvou je začít problém s agresí řešit, jinak hrozí, že se konflikty budou postupně stupňovat, mohou skončit i domácím násilím.

Pakliže se potýkáte s agresivitou partnera a nedokážete ji sami zvládnout, odvažte se vyhledat odbornou pomoc – psychologa. Je to to nejlepší, co můžete pro sebe, partnera a záchranu vztahu udělat.  

Připojte se do diskuze.
Zadéjte Váš kometář.


Adam Březík

Tento článek obsahuje velkou spoustu protichůdných, rozporuplných a nekompletních informací. Genetická výbava neovlivňuje tyto věci. Na geny se dnes nesprávně hází vina za věci, které jsou důsledkem prostředí.

Že existuje přípustná hranice agrese je omyl celé společnosti, na tomto bychom neměli chtít naši společnost budovat.

"Definice vymezují agresi jako vědomé a záměrné útočné projevy, které mají za cíl ublížit někomu jinému." ale lidi s problémem nikdy nechtějí ublížit jiným lidem, ne primárně. Primárně chce lev vyndat trn z tlapky. To není zaměřené, kdo ten problém neměl, nepochopí to, že se člověku zatemní před očima a když se probere, má před sebou střepy z talíře a jediné, co si pamatuje je, že cítil intenzivní přání, aby ta bolest už přestala. To nemá za cíl někomu ublížit. Ale poukazuje to, jakému myšlení nás naše společnost naučila a to jak to vnímáme a že se od toho chceme uchránit a oddělit, to je problém. Musíme si v první řadě uvědomit, že jsme jeden organismus a pokud jsou nemocní jedinci, je nemocný celý organismus. Je potřeba to léčit s láskou a trpělivostí hodné Božství.

Pokud tento komentář čtete o Vánocích, přeji vám pokojné svátky.